k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#94

6. 12. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ahoi! Přá­telé jsem tu zas. Začnu trochu ne­tra­dičně. V pátek 3. pro­since jsem byl v praž­ské T-mobile aréně na kon­certu Ra­mm­stein. Lístek na sto­jáka sice stál osm stovek, ale vy­pla­tilo se to. Skvělá hudba, vý­borná py­ro­tech­nická show, prostě skvělý kon­cert. Každý kdo má rád tenhle styl hudby a nebyl tam, pro­hlou­pil, ale ještě to může na­pra­vit, pro­tože údajně mají Ra­mm­steini přijet v únoru do Os­t­ravy. To jen tak na úvod.

A teď k tomu dů­le­ži­tému: změny, změny, změny. I když ne tak roz­sáhlé nebo zá­sadní, ale přesto tu jsou. Při jedné gra­fické orgii s Pho­to­sho­pem jsem vy­ko­val nový „pru­hový“ image pro určité sekce, hleďte, třeba se vám to zalíbí stejně jako mě. ale nej­větší gra­fická změna se stala se in­de­xem, který jsem na­la­dil do op­ti­mis­tic­kých barev a jed­no­du­chých vý­raz­ných ob­razců. Nechci se chvá­lit, ale myslím, že se mi to po­vedlo.

Pak také lin­kuji odkazy z Miz­ze­rie na forum.

Ob­sa­hová ino­vace za­hr­nuje dvě básně – Hon­zovu Růže a moje Kráska a stroj (další stro­jová báseň).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz