k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#91

27. 10. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dnes jsem sepsal re­cenzi na mou ob­lí­be­nou fre­e­wa­rovku Highway Pur­suit. Re­cenzi si můžete pře­číst buď v sekci PC hry nebo na sa­mo­statné stránce. S tímto roz­ší­ře­ním obsahu přišla i změna formy PC her. Re­cenzí pomalu při­bývá a abych to trochu zpře­hled­nil, nechám na hlavní stránce PC her pouze pět nej­no­věj­ších, ale všechny ostatní budou k dis­po­zici také. Po­ve­dou na ně odkazy z pra­vého sloupce hlavní stránky a každá re­cenze bude na vlastní stránce. K těmto sa­mo­stat­ným re­cen­zím jsem také vy­tvo­řil novou hla­vičku slo­že­nou z ob­rázků hry Beyond good and evil. Musím si svou práci po­chvá­lit, velice se mi to líbí.

Od faktů se pře­su­neme ke slibům, aneb čeho se příště možná do­čkáte. Mám ro­ze­psáno ně­ko­lik básní, menší „po­vídku“ a sa­mo­zřejmě Příběh špíny vel­ko­města, možná už příště vám z něj při­nesu novou ukázku. Taky plá­nuji pro­vá­zat všechny po­vídky a bás­ničky s dis­kus­ním fórem, kde by mohl každý psát svoje názory na dané dílko, ale toho se spíš do­čkáte za týden/dva/měsíc.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz