k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#90

11. 10. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska bude jen malá ak­tu­a­li­zace. Do čte­nář­ského deníku/re­fe­rátů jsem napsal něco málo o knize 451 stupňů Fa­hre­nhe­ita od Raye Brad­buryho. Na toto téma jsem měl dnes ve škole ré­to­rické cvi­čení a při­pa­dalo mi blbý ne­vy­u­žít to ve pro­spěch K47čky. Jestli se ptáte jak moje ré­to­rika do­padla, řeknu že ne­slavně – dostal jsem 3+.

Ještě tu mám malé pro­hlá­šení: v po­slední době se na knize ná­vštěv omílá ko­lek­tivní po­vídka. Usmys­lel jsem se asi takhle: to co mám na po­čí­tači jako možný další děj ne­zve­řej­ním a už nikdy nic do ko­lek­tivní po­vídky ne­na­píšu (nebo mi­ni­málně dost dlouho). Má to být ko­lek­tivní dílo a zatím jsem vět­šinu napsal sám.

Taky jsem změnil hla­vičku sekce poezie. Možná že v bu­doucnu změním vzhled všech miz­ze­ric­kých sekcí; ještě uvi­díme.

A za po­slední zvěs­tuji, že práce na Pří­běhu špíny vel­ko­města po­kra­čují a ubí­rají se ne­če­ka­nými směry.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz