k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#83

14. 8. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska se vůbec nic neděje.

Když jsem před­mi­nule pro­hla­šo­val, že nebude žádný další díl po­vídky Nic se neděje, lhal jsem. Ne­dlouho poté jsem sepsal Nic se neděje 3. díl – ab­so­lutní apatie a vy si teď můžete vy­chut­nat volně na­va­zu­jící příběh. Ale kde je 3. díl, tam musí zá­ko­nitě exis­to­vat i 2. ? Leč není, nebyl napsán a možná nikdy nebude. Ab­so­lutní apatie na­zna­čuje věci minulé, ne­vě­domky se otírá o za­po­me­nutý příběh. Tento příběh nená konec, ani za­čá­tek a pravdu najde jen vaše před­sta­vi­vost.

Marty minule zve­řej­nil re­cenzi akční hry Call of duty. Roz­hodl jsem se jít v jeho šlé­pě­jích a sepsal jsem pár řádek o skvělé fre­e­wa­rovce Hur­dler. Do­nu­tila mě k tomu ge­ni­ální chytla­vost a nej­lepší možná cena. Do bu­doucna chci napsat re­cenze na další fre­e­ware hry, které jsem měl tu čest hrát. ( mj. lehce jsem upra­vil vizáž sekce pc hry a ně­ko­lik pra­sá­ren v kaská­dách a html, které o kousek zlepší zob­ra­zo­vání na al­ter­na­tiv­ních pro­hlí­že­čích)

Jed­no­směrka – tak se jme­nuje dnešní báseň za­bý­va­jící se exis­ten­ci­o­nál­ními tématy.

Na­ko­nec bych chtěl říct, že dlouho sli­bo­vaná po­vídka jménem „Příběh špíny vel­ko­města“ je hotova. Stačí ji pouze pře­psat do elek­tro­nické podoby. Což nebude zas taková sranda, pro­tože psaná verze zabírá 12 strá­nek A4 textu (což je v podání mého mi­ni­ma­lis­tic­kého písma mnohem víc, než se může zdát).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz