k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#80

24. 7. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dnes má svátek Kris­týna, zítra Jakub, včera Libor a pře­devčí­rem jsem měl na­ro­ze­niny. S ra­dostí proto přijmu pe­ně­žité dary, auta, drahé kameny, vily, obrazy od re­no­mo­va­ných malířů a po­dobně. To jen tak na okraj:-).

A copak je dneska nového? Bás­nička! Zase? Tak nějak! Zase ta poezie… dnešní kus nese ozvu­čení obraz nicoty. Vy­ja­dřuje kon­cen­t­ro­va­nou de­presi a strach ze smrti. Napsal jsem to už kdysi dávno, ale teprve teď jsem se to od­vá­žil zve­řej­nit.

Dále jsem pře­psal po­vídku Návrat do či­tel­nější podoby. Ne proto, že by byla až zas tak ka­ta­stro­ficky na­psaná, ale hlavně z toho důvodu, že právě na ní bude čás­tečně na­va­zo­vat při­pra­vo­vaná po­vídka Příběh špíny vel­ko­města. Tedy, abych uvedl věci na pravou míru. Špína bude na­va­zo­vat až na do­kon­čený Návrat, pro­tože ak­tu­ální podoba je pouze jeho první po­lo­vi­nou. Ta druhá bude zve­řej­něna nej­spíš až se Špínou. A abych ukázal, že jen zcestně nemelu pantem, při­pra­vil jsem malou ukázku z Pří­běhu špíny vel­ko­města. Jde o opravdu mi­ni­a­turní ukázku z na mě ne­ob­vykle dlouhé po­vídky.

Na­ko­nec ozná­mím, že na úvodní stránce sekce Miz­ze­rie se po­va­luje nový ob­rá­zek – jakési logo se struč­nou his­to­rií Miz­zé­rie a výzvou.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz