k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#79

3. 7. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

První prázd­ni­nová ak­tu­a­li­zace se právě roz­mázla na vašem mo­ni­toru. Buďte za to rádi! A copak se nám tady na­hro­ma­dilo za ten, řekl bych až hříšný, půl­mě­síc? Mnoho a v pod­statě nic.

Poezie jako první. Dnešní mi­zerný bás­nický počin mojí tvůrčí dílny nese název PN pře­chod a jedná se o projev kon­zis­tentní ne­ná­visti vůči drogám a ne­ga­tiv­ním pro­je­vům spo­leč­nosti. Nejde o žádnou lehkou ani krás­nou poezii, která by po­hla­dila po duši, ale vý­sle­dek působí, myslím, docel tvrdě a ne­u­pra­veně. Jen doufám, že z těch ně­ko­lika-mnoha řádek vy­cí­títe všechny ty emoce a ne­ga­tivní ener­gii se kterou jsem to­hleto tvořil. Na úplném konci básně jsem se dostal tak moc do ráže, že jsem už ne­na­chá­zel nic, čím bych jak­koli vy­já­d­řil svoje pocity a nálady.

V pauze před druhým děj­stvím si dáme krátký vše­ho­mix. Přá­telé, asi takhle: máme nový úvod­ník a nové ob­rázky na vstupní stránce (v novém stylu „live i5 pain“).

Děj­ství druhé: próza. Nej­no­vější po­vídka, taktéž z mého pera, se zve: Do­pa­dová oblast. Se zve­řej­ně­ním jsem trochu váhal, ale na­ko­nec jsem se roz­hodl hodit na lajnu i tento po­zpátku vy­prá­věný příběh o ne­zdol­ném chla­pí­kovi pouš­tě­jí­cím se do růz­ných ex­pe­ri­men­tál­ních dob­ro­druž­ství, které sou­čas­nost nabízí. Asi trochu bude při­po­mí­nat Jarní dny, ale po­dob­nost je jen čistě ná­hodná:-). A jestli vám při­padá, že v po­slední době píšu jen o fe­ťá­cích a al­ko­ho­li­cích, tak máte prostě pravdu :-).

Teď už jen pár slov zá­vě­rem. Celé stránky jsem dost masivně op­ti­ma­li­zo­val pro Operu verze 7.5, takže ode­d­neška bude všechno vy­pa­dat krásně i na al­ter­na­tiv­ních pro­hlí­že­čích. Mimo jiné, Opera 7.5 je skvělý a rychlý pro­hlí­žeč, před kterým vypadá In­ter­net Ex­plo­rer jako ne­do­no­šený bastard. Na úplný závěr všechny obšťast­ním sdě­le­ním, že na úvodní stránce při­bylo malé okýnko „plány do bu­doucna“, kam se budou psát všechny plány ohledně K47čky – co kdo tvoří, co kdo píše a tak po­dobně.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz