k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#78

14. 6. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Nevím jak začít a proto to radši nebudu oke­cá­vat. Prostě a jasně: vy­sou­stru­žil jsem nový design a zavrhl jsem ně­které ne­per­spek­tivní sekce. Vzhled je prostě jen nový, někomu se bude líbit, někomu ne, ale to nevadí – takový je život. Na nucený výsek pu­to­valy tyto sekce: Quake3, Ra­mm­stein a Air­soft. Už se s nimi prav­dě­po­dobně nikdy ne­se­tkáme; čest jejich pa­mátce:-). Ale zato ostatní sekce se budou roz­ví­jet pořád dál a o to ra­zant­něji, o co se tamty zru­šené ne­roz­ví­jely (trochu blbost, co?) Jedeme dál.

 Taky dost pod­statná změna pro místní li­te­ráty/poety/po­dobná in­di­vi­dua je roz­dě­lení dříve jed­notné Miz­ze­rie na jed­not­livé sekce a to po­vídky, poezii a ostatní, kde se sou­stře­ďují komixy, úvahy a excesy. Aby těch změn nebylo málo, oddíly adios a tvůrci se slou­čily do je­di­ného, který se jme­nuje pře­kva­pivě adios a tvůrci.

 Značné pře­dě­lání k47čky by pomalu ne­stálo ani za zmínku, kdyby se ne­vy­skytla další „tvrdá“ ak­tu­a­li­zace obsahu. Dneska se jedná o tři básně z mého pera, které všechny vznikly za dobu pobytu na Šumavě, který pro­bí­hal ve dnech 1. – 6.6. Za­držte dech, už to jede. Prví kousek poezie se jme­nuje Až stroje pro­mluví a jen tak letmo po­pi­suje stvo­ření in­te­li­gent­ních strojů, kteří budou moc­nější než lidé a …(nechte se pře­kva­pit). Jméno dal­šího kusu: Noční te­le­fo­nát dost jasně na­zna­čuje myš­lenku bás­ničky.  Na­ko­nec jsem si nechal ta­ko­vou spe­ci­a­litku s velice po­div­ným jménem Úlomky po­e­tic­kého džbánu pl­ně­ného horkou rtutí a kr­va­vým ri­zo­tem. Jak se dá z názvu vy­tu­šit, ne­jedná se o jed­no­li­tou báseň, ale ně­ko­lik ne­sou­ro­dých slok, ja­kýchsi al­ter­na­tiv­ních řešení, po­spo­jo­va­ných po­my­sl­ným vo­dít­kem ne­pří­jem­ností. Jed­not­livé sloky po­stupně vzni­kaly skoro rok, hezky jedna po druhé, ale teprve v po­slední době jsem je slepil slo­gany „ale lepší než drátem do oka“ a dal jim jméno. Za sebe do­po­ru­čuju sloku „Roz­bitý lustr (jiný úhel po­hledu)“, jedná se o ta­ko­vou ka­ta­stro­fic­kou pa­ro­dii. Pro dnešek vše.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz