k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#77

6. 6. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska jsem se vrátil ze Šumavy a při­ná­ším ak­tu­a­li­zaci v podobě zve­řej­nění růz­ných li­te­rárně-po­e­tic­kých vý­hře­zků, které se mi na­shro­máž­dily v emai­lové schránce za po­slední dobu. Sice pozdě, ale lepší než drátem do oka.

A teď k jed­not­li­vým pří­spěv­kům: první dnešní básní je moje dávka na­zvaná Naděje. Jedná se o mi­ni­bás­ni­čečku o naději. Pak mi Honza poslal svojí otaz­ní­ko­vi­tou poezii, které sám autor nedal jméno a tak jsem jí ini­ci­a­tivně při­sou­dil vý­stižný název: ? (ano správně jme­nuje se otaz­ník). Jedná se o nej­o­ri­gi­nál­nější pří­spě­vek na k47čce a to hlavně svým zpra­co­vá­ním. A ještě poslal svojí Se­be­vra­žed­nou (tady se Honza od­pou­tal od svého ob­vyk­lého te­ma­tic­kého okruhu) a Ko­lo­toč – báseň in­spi­ro­va­nou Jarním dnem.

Nechci říkat „to nej­lepší na konec“, ale teď přijde dnešní jediná próza. Není to nic jiného než můj Třetí jarní den. Další po­kra­čo­vání po­pu­lár­ního cyklu Jar­ních dní.

A na úplný závěr je tu pohled do bu­doucna: Na Šumavě jsem ne­le­nil a napsal jsem ně­ja­kou tu báseň a začal jsem tvořit první ka­pi­tolku po­měrně dlouhé po­vídky. To všechno až příště.

Navíc jsem vy­sly­šel ne­spo­ko­jené hlasy a hodlám se k47čku dost rázně pře­bu­do­vat. Dalo by se říct, že to bude nej­větší změna od pře­chodu na nový design.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz