k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#72

26. 4. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

A copak tu máme dnes? Něco se tu najde. Tak např. Sorraja se činí! Za­slala další po­vídku jménem Po­slední. Je to až ne­pří­jemně de­pre­sivní příběh o samotě. Také po­slala úvahu na­zva­nou Člověk, po­jed­ná­va­jící o lid­ských mož­nos­tech, které možná nejsou ko­nečné. A aby se ne­řeklo, po dlouhé době uve­řej­ňuji svou vlastní po­vídku Jarní den, která má podti­tul „a ko­lo­toč se točí…“

Jako třeš­ničku na dortu jsem v sekci ankety změnil a ak­tu­a­li­zo­val ně­které an­ketní otázky. Když už jsme u těch anket, tak Sorraja se vy­já­d­řila k naší re­dak­tor­ské anketě na hlavní stránce. A úplně na závěr vám sdělím to, že jsem tro­šičku upra­vil hlavní stránku Miz­zé­rie, kde už nebude pro­blém roz­po­znat autory jed­not­li­vých děl, pro­tože se zvý­raz­ňují spo­lečně s názvem díla.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz