k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#71

19. 4. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska toho při­ná­ším za­tra­ceně moc! Po­sled­ních 10 dní jsem ne­le­nil, ale pilně pra­co­val, abych vám při­nesl spoustu no­vi­nek na stří­br­ném pod­nose co nejdříve. A tady jsou vý­sledky: ve Pho­to­shopu jsem uvařil pro další tři sekce nové hla­vičky – trochu ko­mu­nis­ticky la­dě­nou hlavu odkazů, do ruda roz­pá­le­nou hlavu anket, hlavu sekce Ra­mm­stein, která vypadá tak nějak in­dustri­álně a na­ko­nec jsem po­změ­nil logo úvodní stránky, kde se po klik­nutí malé ob­rázky mění. Celkem k ničemu, ale ale­spoň sranda. Po­po­je­dem dále: při­dě­lal jsem tla­čítka na změnu vizáže do levého na­vi­gač­ního menu (dole). Byla to piplačka, ale vý­sle­dek vypadá celkem hezky.

V nové an­ketní otázce si svou an­ketní pre­mi­éru odbyl i vez­dejší básník Honza.

Také jsem pro vás sepsul nový úvod­ník plný srd­cervou­cích hlodů.

Ale to není ani zda­leka všechno! Sorraja za­slala další tři po­vídky. První s názvem Sladký život vy­práví o kočce (takový ten chlu­patý tvo­re­ček), která vzpo­míná na svůj „minulý život“, druhá ne­soucí jméno Svo­boda je o zís­kání a uvě­do­mění si svo­body, která patří kaž­dému bez roz­dílu a po­slední Kůže je o… těžko říct o čem vlastně je… dalo by se říct, že je to jakési hle­dání sebe sama pod pře­tvář­kou, která je ve spo­leč­nosti sa­mo­zřej­mostí a je ne­žá­doucí se po­hy­bo­vat bez ní. A to všechno viděné očima člo­věka cit­li­vého a těžko ne­sou­cího tyto „masky“. Moc tomu ne­ro­zumí, ale snaží se po­ro­zu­mět a to je také ne­žá­doucí. Dost těžko se píše, o čem to vlastně je, je to takový těžko ucho­pi­telný ma­te­riál.

A aby toho nebylo málo, tak nám SPSZ poslal svou báseň Blbý den. Přeji blbý den! A na úplný závěr tu máme Vod­níka. Jedná se o slo­ho­vou práci na téma cha­rak­te­ris­tika nad­při­ro­zené by­tosti, kterou jsem psal ve škole minulý týden. A jak mi to ohod­no­tila pro­fe­sorka, se do­zvíte za­ne­dlouho.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz