k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#69

31. 3. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední dobou se k47čka hýbe dost ná­ra­zově. 3 ak­tu­a­li­zace za měsíc – to není žádná sláva. Proto doufám že vez­mete zavděk ale­spoň dnešní no­vinky.

Honza, zdejší dalo-by-se-říct dvorní básník poslal dva své vý­tvory. Báseň jménem Záblesk, ťukot, vy­kou­pení byla pů­vodně jen ja­kýmsi do­má­cím úkolem ze slohu, ale na­ko­nec skon­čila tady. Je to poezie o lásce, na což je konec konců Honza spe­si­a­lista. Jeho další bás­nička nese jméno pá­ro­vého orgánu Oči a do­zvíte se, co takový pohled očí dokáže sdělit.

A pak je tady moje poezie. Napsal jsem kus jménem něco jako bahno. Je to o životě. Ob­sa­huje stejný klíč jako po­slední Hon­zovy básně: oči, záblesk, ťukot a vy­kou­pení, ale rozdíl úhlu po­hledu je ob­rov­ský.

Jak o tom tak pře­mýš­lím, tak poezie nás dvou spolu dost kon­tras­tuje a vy­vo­lává jistě mnohé pro­ti­chůdné názory. Holt tak to je a nic se s tím nemůže dělat. Ale díky Hon­zovi má k47 zase o něco větší rozsah.

Pozor! Pozor! Jako čer­stvou no­vinku před­sta­vuji zcela nový de­mo­kra­tický na­vi­gační systém. V čen spo­čívá? Je to jed­no­du­ché, na vstupní stránce si vy­be­rete vzhled na­vi­gač­ního menu a pak všechno pra­cuje jako ob­vykle.Zatím jsou na výběr tři vzhledy na­vi­gač­ního menu. A to: Hřbi­tov, Mlha, Slunce. Vy­bí­rejte!

A taky jsem sepsal nový úvod­ník. Ale to je pro dnešek všechno.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz