k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

#57

7. 1. 2004 — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Po­víd­kou dneska za­čneme, jednou z těch které jsem sli­bo­val minule. Jme­nuje se: Mýtus o běžci. Jedná se o vy­prá­vění, dost ab­surdní, ke kte­rému mě in­spi­ro­val kres­lený vtip v ka­len­dáři.

A jestli jsem minule ozna­mo­val 3 ak­tu­álně psané po­vídky, tak jsem lhal. Mám toho ro­ze­psa­ného mnohem víc! Mi­ni­málně 8 růz­ných textů v roz­lič­ných stá­di­ích. Ale jen malá šance, že ně­které starší kusy někdy dopíšu, i když…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz