k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#45

23. 11. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tam­ta­da­dam­tadá (fan­fára) po téměř měsíci se vracím a při­ná­ším spoustu věcí a no­vi­nek. To co vás bouchne do očí je jasné: nový vzhled. Všechno (kromě jed­not­li­vých po­ví­dek a básní v Miz­ze­rii, ale na to přijde řada vzá­pětí) jsem kom­pletně pře­dě­lal do nového čer­no­čer­ného vzhledu. Roz­mlžené menu, ča­ro­krásný kopec pne­u­ma­tik, ledově chladná Miz­ze­rie a mnoho dal­šího. Fakt jsem se snažil a tak doufám, že mojí snahu oce­níte. A snad to není jen můj názor, že ten nový vzhled je mnohem lepší než ten starý.

Ne­bu­deme se točit jen kolem nového vzhledu, je tu i ně­ko­lik změn a no­vi­nek ob­sa­ho­vých. Hlavní no­vinka je ko­lek­tivní po­vídka, která se bru­tálně roz­jíždí a změ­nila název na Kanály ci­vi­li­zace. Je plná hnusu, vražd, krá­deží, lid­ských trosek, feťáků a bez­na­děje. Přesně taková se mi líbí. Není to příběh pro kaž­dého, je to příběh, který nikdy ne­končí dobře.

Dále jsem pak sepsul další his­torky z pod­světí ten­to­krát se jme­nují: His­torky z pod­světí 4: skrytá agre­si­vita. Nesou se v onom lehce tra­gic­kém a lehce ko­mic­kém duchu pa­ro­du­jící kdeco. Jestli se vám líbili před­chozí díly, určitě se vám bude líbit i 4.ko­lekce.

Mimo to jsem ve všech po­víd­kách poupra­vil za­la­mo­vání textu do trochu či­tel­nější podoby. Takže zvlášť delší texty se budou číst jako po másle.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz