k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#38

3. 10. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Čekali jste dlouho, ale ne zby­tečně! Já jsem se vrátil a se mnou přišel strach. Nejdřív bych mohl osvět­lit proč tak velká pro­dleva. Bylo to kvůli tomu, že jsem kom­pletně pře­dě­lá­val vzhled. Jak jste si všimli, ne­stalo se tak. Po zralé úvaze s M@rtym, jsem pro­citl a uvě­do­mil si, že to není třeba. Sou­časné pro­ve­dení se vesměs líbí a nové bych musel zas vy­chy­tat, do­tvo­řit atd. Za­bralo by to moc času, který bych mohl využít jinak :-). A co z toho plyne pro vás? Něco přece! Tak na­pří­klad struk­tura Miz­ze­rie, která mi dlou­hou dobu ležela v ža­ludku, byla kom­pletně pře­ko­pána a je teď pře­hled­nější & rych­lejší. Pak můžete shléd­nout frag­ment nového de­signu právě na úvodní stránce Miz­ze­rie. A taky jsem vy­chy­tá­val odkazy v ar­chivu no­vi­nek; jejich linky se s novou struk­tu­rou pře­tr­hali. Celkem jsem této úpravě vě­no­val 2 až 3 hodiny, ale do bu­doucna se to vy­platí. Ak­tu­a­li­zace budou jed­no­dušší a rych­lejší a bude se snad­něji pře­chá­zet na pří­padný nový design. Všechno dělám pro sebe, ne­zlobte se na mě :-).

A co dál? mám pro vás soubor 4 krát­kých pří­běhů, sou­hrnně na­zva­ných his­torky z pod­světí. Nemá smysl to jak­koli oke­cá­vat, dejte se do čtení. Jo, málem bych za­po­mněl: plá­nuji nový pro­jekt: ko­lek­tivní po­vídku. Bude to pro­bí­hat asi takto: já napíšu jednu část a pak to dám dal­šímu, ten při­píše další část. A takhle to bude ko­lo­vat do té doby, dokud se ne­na­plní limit 100 000 znaků. O ak­tu­ál­ním dění vás budu od příště in­for­mo­vat v nějaké pod­sekci Miz­ze­rie.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz