k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

30 nanoseconds to midnight

11. 2. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak co tu máme? Denska je zase je­de­nác­tého února, stejně jako loni, ale na rozdíl od loňska je venku už takové skoro-jaro. Ale co si pa­ma­tuji tak před­loni touhle dobou bylo taky docela fajn. No nic, me­te­o­ro­lo­gický koutek končí. Mmch: víte co se blíží za den? 14. únor je taky na pořadu dne, ale to mě tolik ne­trápí. Je tady jiná věc: ne­od­vratně se blíží 19. únor; toho dne skončí jeden velký příběh a uběh­nou dva roky od …

Škoda každé věty, která končí třemi teč­kami. Spalte jí a za­po­meňte! Napsal jsem nový úvod­ník na­zvaný Ne­pře­stá­vejte ne­ná­vi­dět 2. Oči­vidně tedy na­va­zuje na ten minulý a po­kra­čuje v linii cha­o­tic­kého zla. Po­pravdě řečeno, podle da­tu­máže jsem ho psal v pro­sinci a lednu a v únoru šel do stavu online. Už teď mám pár řádků toho ná­sle­du­jí­cího, kte­rého se do­čkáme třeba někdy v březnu.

Napadá me, že jsem se nikdy moc na k47čce moc ne­vy­ja­dřo­val k ak­tu­ál­nímu dění. Jen občas, někdy, zřídka, jako třeba právě teď. Volí se u nás pre­zi­dent, ale nějak jim ta volba moc ne­vy­chází, chlap­cům po­li­tic­kým. A to si říká o strip 669.2008 vo­lební spe­ciál, po­sky­tu­jící jed­no­du­ché řešení jed­no­du­ché si­tu­ace.

Jednou velice dávno mi na icq napsal weri citát od E.M.Re­marqua a dodal, že by se z toho dal udělat strip. Dal se! A právě vý­sled­kem této pro­cedury je dnešní druhý kousek 666.138.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz