k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#298

24. 9. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Mám la­tentní zpož­dění. Ak­tu­a­li­zace plá­no­vaná na středu se od­kládá na srpen nebo za­čá­tek září, po­vídky se zpož­dě­ním dva roky, na emaily od­po­ví­dám až za tři dny, na IM za týden (za­hoďte už ty svoje ICQ a za­čněte po­u­ží­vat něco ro­zum­ného, tedy Jabber). Stripy si dělám do zásoby a pak je po­stupně vy­pouš­tím do éteru (běžný náskok je 10 kousků). Třeba teď je tady číslo 669.119 (zase o vysně­ných/ne­ná­vi­dě­ných pro­fe­sích), ale dneska jsem udělal strip číslo 131. Ale všechny je sem ne­vy­klo­pím, pak by nebylo co zve­řej­ňo­vat.

Rychle dál k dal­šímu tématu: poezie. Po­slední báseň (-nička) jsem na stránky žvej­kač­kou při­le­pil byl Ztich­lej svět někdy v červnu tohoto roku a to je málo. Z toho důvodu se právě teď snažím kom­pen­zo­vat zdejší ne­do­sta­tek veršů kous­kem, který se jme­nuje Ne­spá­nek. Je to poe stará dva roky (!!!), ale pře­kva­pivě to pasuje na moje sou­časné bi­o­rytmy. Jsou to tři čty­řverší o ab­senci a ne­schop­nosti spánku. Toť vše.

MMCH: Po ně­ko­lika mě­sí­cích jsem napsal nový úvod­ník s po­div­ným a zcela zcest­ným jménem Nám vládne král, má jméno Heroin (tahle pís­nička od Pro­gres 2 se mi vážně líbí).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz