k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#294

29. 8. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dlouho jsem tu nebyl, ale mám své důvody. Dobře, nemám vůbec žádnou omluvu pro mojí šes­ti­denní ab­senci.

I když se dá mému stavu v po­slední době stěží říkat život, přece jen jsem něco udělal. Tak třeba strip (ale to je už ví­ce­méně běžné a nikoho to moc ne­roz­dráždí). Dneska má kódové ozna­čení 660.115 a je v pod­statě o ničem.

Pak je tu sa­mo­zřejmě další lekce drünkspe­aku. Ten­to­krát česky (to proto aby se uplat­nili a ja­zy­koví an­ti­ta­lenti a taky nemám důvěru ve svojí zna­lost an­g­lič­tiny).

Pře­mýš­lel jsem co dál a na­padlo mě: napiš po­vídku! A taky jsem jí napsal. Sice to bylo trochu jinak, ale na po­drob­nos­tech ne­sejde. Kaž­do­pádně jsem napsal něco jako třetí díl Aryt­mie, který nese jméno Velkej flám. Nese se v duchu Pří­běhu cyk­lis­tova a už zmí­něné Aryt­mie, tedy na­prostá ší­le­nost, kde se dějí ne­sku­tečné věci s na­pros­tou sa­mo­zřej­mostí. Velkej flám je příběh be­ze­jmen­ného zou­falce (jehož popisy do­ko­nale sedí na mě (^_~)), který se po­tlouká v ne­u­r­čité meta-re­a­litě, pro­chází různá místa, do­stane se do města, které se stává to­ta­litní Zónou, kde není témě nic do­vo­leno, zabíjí de­sítky lidí bez mrk­nutí oka, stává se psan­cem, do­stane se do Ja­pon­ska, kde ne­smy­slné za­bí­jení po­kra­čuje, ale pak uvidí konec a všechno jde do hajzlu. Tohle je ve Velkým flámu, tohle a tisíce dal­ších pr­ko­ti­nek a drob­ností umí­cha­ných do ka­lei­do­sko­pic­kého guláše. Sice není úplně fajn, takhle se chlu­bit, ale na SASPI mi to jeden ne­šťast­ník ohod­no­til slovy: No, četl jsem Tvou po­vídku na jeden zátah a teď nevím, jak vy­já­d­řit své pocity! Asi budu sou­hla­sit s ama­zo­nit, pro­tože jaksi nemám slov, která by po­psala mé myš­len­kové po­chody, které pro­bí­haly v mé hlavě, když jsem Tvé dílo pro­čí­tal. Hele, už vím, bylo to úchvatně de­ka­dentní se spous­tou krve a po­pi­sem všech zá­por­ných lid­ských vlast­ností! Nejsme také jen zví­řata, ačkoli se na­chá­zíme na samém vr­cholku po­tra­vi­no­vého ře­tězce (ne­jedná se o žádné hy­per­mar­kety a su­per­mar­kety)? :-D. Tomu by se dalo říkat po­zi­tivní hod­no­cení, že?! K Vel­kýmu flámu jenom dodám, že ref ref říká, že in­spi­rací byla hlavně manga (LH a SC), řecká my­to­lo­gie a teorie chaosu. A to je všechno, dobrou noc (pokud je den, tak si dejte šlo­fíka).

A ještě něco: kdo­koli z vás pře­ložte Death note volume 4 až 12!!! Tohle se nedá vy­dr­žet! Uááágh!!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz