k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#283

6. 7. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tři dny jsem byl mimo & v di­vo­čině, ale už jsem zpátky, takže jako by se nic ne­stalo…

Při­pra­vil jsem článek cha­o­tic­kého zla (nebo chcete-li úvahu, pro­tože jsem to na­sy­pal do sekce úvahy/por­trét) o Ka­za­te­lích. Každý je totiž svým způ­so­bem ka­za­tel, káže svou víru a svou verzi pravdy a nej­horší je, že jsou všude a ovliv­ňují naše životy víc, než si do­ve­deme při­pus­tit… Jestliže ne­vě­říte, pře­čtěte si článek Ka­za­telé, ob­sa­huje návod jak kázat, jak za­bí­jet cizí ka­za­tele a jak vzdo­ro­vat ne­pří­jem­nému pod­pra­ho­vému kon­ver­to­vání. Do příště nebo někdy do bu­doucna plá­nuji napsat pár řádek o En­t­ro­pismu – ži­votní fi­lo­so­fii, postoj rváčů-in­te­lek­tu­álů, který nedává žádnou naději (a vlastně všechny ničí), ale ne­sklouzává k ni­hi­lismu.

Abychom všechno ne­vsa­dili na vážnou kartu, je tady strip, který vy­tr­vale a ne­ko­or­di­no­vaně tepe do všeho okolo a pořád to ještě jde. Šest-šest-devět-jedna-nula-pět neboli 669.105.

A pak ně­ko­lik přeslech­nu­tých slov u te­le­fonní budky + aB (radši nečíst).

Taky jsem dostal nápad na další sérii kres­le­ných stripů (prav­dě­po­dobně to roz­jedu jako 669ep0 nebo 669ep1), která… no prostě se nechte pře­kva­pit…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz