k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#261

8. 3. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Čekali jste dlouho, ale ne marně (tohle už tu myslím jednou bylo). Novou ak­tu­a­li­zaci jsem chtěl napsat už před dvěma dny, ale zkrátka nebyl čas a taky jsem musel vy­rov­nat akutní spán­kový de­fi­cit je­de­nácti ho­di­nami spánku.

Ale kaž­do­pádně teď jsem tu a při­ná­ším už dlouho do­předu ohla­šo­va­nou po­vídku jménem Světlo v zádech. Jedná se o první díl Světla v zádech (ze tří nebo čtyř) na­zvaný Deset minut spánku. Proč deset minut spánku a proč zrovna světlo? O čem vlastně ta po­vídka je? Všechno je uvnitř. Ale abych trochu na­stí­nil, o co jde: je to po­vídka o ne­tra­dič­ním de­tek­ti­vovi a vy­šet­řo­vání dvou sta­rých pří­padu. Objeví se stopy ve­doucí do mi­nu­losti, začne pá­t­rání, všechno se zamotá, něco se stanem, něco ne, pro­běh­nou dva dny beze spánku a de­tek­tiv Her­t­zmann stojí vpro­střed noci na mostě se­be­vrahů a pře­mýšlí, co se vlastně stalo, jestli může být spo­ko­jen nebo ne.

Hlavní motto celé po­vídky zní: Světlo v zádech měl ten, kdo kráčel do tem­noty….

Tolik Světlo v zádech #1: Deset minut spánku.

Minule jsem psal o ně­ja­kém bu­doucí re­ge­ne­raci a pře­stav­bou K47čky. Už jsem ko­nečně na­vrh­nul jak by to mohlo vy­pa­dat a fun­go­vat, ale zatím jsem ne­na­psal ani čárku kódu. Nicméně se ty plány dají roz­dě­lit na více etap, takže se tu budou no­vinky ob­je­vo­vat velmi po­zvolna. konec ne­jas­ných zpráv

Dneska to bude stát za to, pro­tože tady je jedna nová gra­fika. Jednou na roz­hraní pátku a soboty jsem se s Honzou H. vracel z tahu a na­padla mě tahle věc. Druhý den nebo někdy potom jsem vi­zu­a­li­zo­val moje nálady toho dne, kdy jsem chtěl křičet: „Chcíp­něte v pekle!“ A tak vzniklo Die in hell. Abych pravdu řekl, moc se mi to nelíbí, ale co… Dát si to na plochu na černé pozadí to docela ujde. Už jenom pro po­zved­nutí nálady.

A pak jsou tady po­vinné stripy: 669.83 a 669.84 (že to bylo dlouhé čekání, tak rovnou dva!)

Plus něco se na­ro­dilo v An­ti­blogu.

A na úplný závěr říkám, že se ze mě stal de­vi­ant. Tak hle­dejte!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz