k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#260

21. 2. 2007 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Wow! Zase jsem si šel po dlouhý době za­bě­hat a opět jsem ob­je­vil tu re­la­xační magii. No nic.

Jeden dobrý ka­ma­rád (Tak říkým lidem, které jsem nikdy ne­vi­děl. Na­proti tomu oprav­dové přá­tele ozna­čuji jako bastardy, pi­ja­vice a pří­živ­níky. Hlavně, že si ro­zu­míme.) mi dal ně­ko­lik rad ohledně K47čky. Dlouho jsem se nad nimi za­mýš­lel a na­padlo mě, že bych to tu mohl zase trochu pře­dě­lat. Po­slední velký face-lift se konal asi před rokem a půl, takže by se nad tím dalo uva­žo­vat. Chtěl bych všechno po­há­nět php a umož­nit lepší odezvu a mož­nost reakcí na jed­not­livé kousky špíny. Vzhled by měl zůstat ví­ce­méně stejný, jen s leh­kými změ­nami. Ale to všechno je ve stádiu úvah a plánů. Zatím jsem ne­na­psal ani kousek nového kódu, takže řek­něme za půl roku by to mohlo být.

Zase jsem se dostal do pro­cesu psaní po­ví­dek. Na dlouho jsem vy­sa­dil, ale zase jsem zpátky. Pra­cuju na Světlu v zádech (do­kon­čuji druhý díl a za­čí­nám třetí), ale to se nějak trhá, do­chá­zejí nápady. Zne­na­dání mi něco spadlo na hlavu a vrhnul jsemm se (ne­če­kaně) na lehce sci-fi po­vídku. Zatím nemá jméno, ale pro­za­tím jí říkám 1301/2077. Proč? Od­po­věď na tuto otázku je sou­částí 1301/2077. Kaž­do­pádně příště už zve­řej­ním první díl Světla v zádech na­zvaný Deset minut spánku. Ještě to chce nějaké ty ko­rekce a tak. Takže se těšte.

Taky menu nalevo prošlo ma­lič­kou změnou. Skoro to ne­stojí za řeč, ale co…

Hm chybí tomu stripy, že? A pro­tože by mohl Karel Vandas zuřit, dám sem hned dva: 669.81669.82, které ote­ví­rají další dekádu.

A pak jsem napsal zcela nový úvod­ník Ší­len­ství na prodej II. Jménem na­va­zuje na jeden his­to­rický úvod­ník (rok a půl zpátky). Píšu v něm samé kon­tro­verzní pro­hlá­šení a uta­huju si z obéz­ních lidí. Čtěte a ka­me­nujte mě. Budu rád za ja­kou­koli reakci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz