k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#249

25. 12. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ha! a co teď? Je tu zase nějaká sekaná v an­ti­Blogu (tam to docela jede), osmou de­sítku 669ky otevřu až příště.

Něco dál? Jo, už si vzpo­mí­nám. Stránky pro­jektu Epi­zody jsem do­pl­nil o stručné cha­rak­te­ris­tiky postav. Čtěte po­zorně, pro­tože tyhle se objeví v bu­doucí po­vídce Světlo v zádech (pokud jí teda někdy dopíšu).

Paxem udělal ně­ko­lik mlu­ví­cích hlav je už jich 94 + jsem tam při­sy­pal nějaké ne­gra­fické pojící in­for­mace. Je to docela sranda, dělat zdán­livé ne­smysly, které po po­drob­ném zkou­mání vy­po­ví­dají různé pří­běhy za­psané v dvoj­roz­měrné matici ob­rázků.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz