k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#220

31. 8. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska zase po­tě­ším mi­lov­níky hry Si­mu­trans (těch pár). Během po­sled­ních ně­ko­lika dní jsem stvo­řil pří­da­vek pro tuto hru, který ob­sa­huje šest našich čes­kých vlaků. Jde kon­krétně o elek­trické jed­notky 451/452 „ža­botlam“, 471 „le­do­vec“, 675, 680 „pen­do­lino“ a mo­to­rový vůz M290.0. A to je jenom za­čá­tek. Do bu­doucna bych chtěl udělat ně­ko­lik dal­ších mo­to­ro­vých vozů, ně­ko­lik mašin a pár tram­vají. Ba­lí­ček můžete sta­ho­vat v sekci Si­mu­trans – addon.

Dále hážu davům po­an­glič­těné stripy 669.6 – 669.10 (pře­lo­žil K. Vandas).

Do odkazů jsem přidal uni­kátní in­ter­ne­tové rádio www.pan­dora.com, kde vy si zvo­líte, co chcete po­slou­chat a to taky do­sta­nete!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz