k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

2084 AD

28. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dva tisíce osm­de­sát čtyři – to je zhruba za 76 let. Možná, že ně­kteří z nás, se toho roku dožijí, ale je to za dlouho a já bych nej­radši stopnul čas úplně (po­miňme, že je to blbost, pro­tože když ne­plyne čas, nemůže být o ně­ja­kém životě ani řeč).

Nicméně, dal jsem se zase na psaní a pohnul jsem se sbír­kou Mortys Aryt­mia, která měla de­fi­ni­tivně skon­čit už dávno, ale něco se še­redně po­ka­zilo a tak teď po nocích sle­puji kousky textu a snažím se z nich vy­tvo­řit příběh. Když jsem se po­dí­val na ak­tu­ální stav Aryt­mie, došlo mi, že pů­vodní roz­dě­lení na jed­not­livé díly nemá smysl, pro­tože by byly příliš dlouhé (a všichni víme, že dlouhé texty nikdo nečte a i ty krátké na tom nejsou z hle­diska čti­vosti dva­krát dobře). Bylo nutné vzít kudlu a udělat jeden roz­hodný řez a právě tímto řezem se od ho­mo­genní masy textu od­dě­lila aryt­mická po­vídka 2084, která dějově přímo na­va­zuje na před­chozí Ano­ma­lo­ca­ris de­t­ri­men­tum, což u Ar věcí není ob­vyklé (proto do­po­ru­čuji A-D pře­číst, abyste byli v obraze).

Takže o čem vlastně 2084 je? Nechci moc pro­zra­zo­vat, ale děj se točí zase kolem be­ze­jmen­ného hrdiny v pro­blé­mech a jeho ka-ma-rá-da Axela. Si­tu­ace se kom­pli­kuje, skon­čil druhý exodus, lidí ubylo a rodná pla­neta se mění na ryze ab­surdní to­ta­litní zří­zení, které mu je v patách. 2084 opět zbě­silá smršť slov, kde je všechno možné, ale nic se tam neděje, nic se nemění, nic se ne­zlep­šuje a naděje je jenom jediné světlo v tem­notě. Tolik tedy 2084.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz