k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

20010 - první dekáda nového milénia

8. 2. 2011 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ší­len­ství, ší­len­ství všude kolem nás.


CC by-nc-sa (via)

K47čka je online už osm let a do­sáhla bodu, odkud není ná­vratu. Už to zkrátka budeme muset vy­dr­žet, až do fi­nální de­strukce, která pro­běhne za 24 let.

V řeči čísel byl rok 2010 ná­sle­du­jící:

Do­hro­mady to zna­mená dávku 30965 slov neboli 227583 znaků. Čili ve všech smě­rech je tento rok oproti tomu mi­nu­lému zhruba po­lo­viční.

A co jinak?

Nic moc.

Jed­no­znač­ným plusem je Scala.

V po­víd­kách z pří­bě­ho­vého ob­louku Deníky mrt­vého muže/Term­na­lita/Dark night of the soul se vy­sky­tuje Ruby – hac­kerka, která do­stala pře­zdívku podle jazyka Ruby, do kte­rého se za­mi­lo­vala. To platí, ale pořád jsem si říkal jsem, že není možné aby si člověk tak silně ob­lí­bil něco tak ba­nál­ního jako pro­gra­mo­vací jazyk. Straš­livě jsem se mýlil. Straš­livě.

Já jsem se do Scaly na­prosto za­mi­lo­val. Ani nevím jak to vy­svět­lit, ale když ve Scale něco píšu nebo čtu cizí kód, je to blaho. Poezie zdro­jo­vých kódů, přesný opak C++0x.

A jinak? Neřekl že to byl nej­horší rok a 009 byla přece jenom zna­telně větší žumpa. Vět­šinu času jsem byl pří­četný, ale i tak jsem udělal pár věcí na které nejsem příliš hrdý, ale ničeho ne­li­tuju a za nic se nebudu omlou­vat. Když jsem v tom, měl bych při­znat, že 011 začal přesně v opač­ném duchu, během ně­ko­lika dnů čtyři akty ší­len­ství.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz