k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

2.5 chlapa + bolest + kód = co se stalo

26. 9. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Co jsem dělal za­jí­ma­vého po­sled­ních ně­ko­lik dnů, kromě toho, že jsem sebral odvahu a pu­b­li­ko­val první stří­pek Ter­mi­na­lity? Tak předně jsem čtyři dny v kuse buď spal nebo se svíjel v bo­les­tech. Nevím jak nebo proč se to stalo, ale jednou jsem se pro­bu­dil a straš­livě mě bolela záda. První den jsem se téměř nemohl hýbat a proto jsem pořád ležel, ale nemohl jsem dlouho spo­či­nout v jedné poloze, pro­tože mě to zase začalo bolet. Z toho důvodu jsem skoro nespal a i když jsem za­mhou­řil oči, nebylo to o moc lepší, pro­tože mě stí­haly noční můry. A takhle divné, děsivé a zne­po­ko­ju­jící sny se mi už dlouho ne­zdály. Byly to po­kra­čo­vání mi­nu­lých snů zre­mi­xo­vané do­hro­mady, nejdiv­nější výjevy, ha­lu­ci­nace, schi­zofrenní roz­ště­pení osob­nosti (ne­do­kážu popsat ne­u­vě­ři­telný děs, po­div­nost a bez­na­děj, která mě po­hl­tila) a opa­ko­vaná pro­bou­zení se do snu. Mám dojem, že se mi to muselo zdát ne­pře­tr­žitě ně­ko­lik hodin, kdy se mě můj mozek po­kou­šel pře­svěd­čit, že mě sku­tečně ne­ná­vidí a chce co nejdřív zmizet. Na­štěstí jsem měl velkou zásobu ma­gic­kých pi­lu­lek, které do­ká­zaly utlu­mit aspoň bdělou bolest. Víte, jak Dr. Gonzo ve filmu Fear And Lo­athing In Las Vegas říkal: This man su­f­fers from a bad heart. But I have plenty of me­di­cine? Na­jed­nou mě to nějak za­sáhlo. Pozn.: po­tře­buji sil­nější anal­ge­tika → jinými slovy: po­tře­buji člo­věka, který padělá re­cepty. Ozvěte se mi na mail i-need-plenty-of-tra­ma­dol@k47.cz.

Na­štěstí teď už jsem re­la­tivně v pohodě.

Pak jsem taky vy­tvo­řil nějaký ten kód. V PHP jsem napsal jed­no­du­chou ob­jek­to­vou obálku pro pspell – funkce kon­t­roly pra­vo­pisu. Snad se někomu bude hodit, tak jako se hodila mě.

Dál: brácha mě navna­dil na seriál Dva a půl chlapa. V pod­statě seděl u po­čí­tače, lámal se smíchy a nešlo si toho ne­všim­nout. Po­dí­val jsem se na pár dílů a musím po­tvr­dit, že hlášky jsou so­lidní, cha­rak­tery pěkně roz­vr­žené, do­sta­tečně ab­nor­mální a za­jí­mavé. Nej­po­zo­ru­hod­nější je jed­no­značně sla­kerka Rose cho­robně po­sedlá Char­liem. Jak jsem už někdy psal, nej­ob­lí­be­něj­šími se často stanou ty nejdiv­nější po­stavy (např. Han­ne­lore z Ques­ti­o­na­ble Con­tent. Dávám jednu a půl pí hvěz­dičky. Jestli chcete sta­ho­vat, zkuste se po­dí­vat na wy­hle­da­wacz.

Update: Po zhléd­nutí dvou sérií musím říct, že to zase tak super není. Ori­gi­na­lita vy­prchá a pak všechno více méně jede v za­běh­nu­tých ko­le­jích. Neu­ro­tický Alan začne ne­pří­jemně při­po­mí­nat Shel­dona z The Big Bang Theory, kte­rého upřímně ne­sná­ším. Stejně tak je ne­za­ne­dba­telná část humoru je po­sta­vená na trap­nosti, kterou taktéž ne­snesu. Ně­které díly jsou v pravdě straš­livé. Na­štěstí, když si tyhle slabé díly pustím 150% rych­lostí, pak stihnu dvacet minut sto­páže za 13 a všechno je na­jed­nou mnohem lepší.

Na­ko­nec toho dneš­ního vy­pra­vo­vání při­le­pím dva stripy: číslo 669.288 je o ne­bez­pečí re­kurze v re­ál­ném životě a 669.289 je o tom, jak je někdy těžké uvést věci na pravou míru. Mi­mo­cho­dem: je zdo­ku­men­to­váno, že strip 669.268 pro­ka­za­telně vy­ge­ne­ro­val mi­ni­málně jeden úsměv. Za tento ko­men­tář děkuji. Vážně. Na­prosto upřímně. Když už z toho nemám peníze, je pro mě ve­li­kou od­mě­nou, že se to někomu líbí. Ne­bojte se ko­men­to­vat, chvá­lit, hanět, na­dá­vat, kri­ti­zo­vat, prostě cokoli. Od toho tam ten for­mu­lář je.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz