k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#194

12. 6. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Včera to bylo moc fajn, vy­ra­zil jsem na kole bez mapy, ujel jsem víc než pa­de­sát ki­lo­me­trů, jednou jsem se ztra­til a když jsem hledal „zkratku“ dostal jsem se do míst, kde jsem nikdy nebyl, ale na­ko­nec jsem do­ra­zil domů (ne­dů­le­žitá zpráva, ale chtěl jsem to napsat).

Jak jsem minule psal tak se taky stalo = za­po­mněl jsem. Za­po­mněl jsem na to, že jsem zpro­voznil řazení dle data i v sekci komiks/stripy, což se může hodit a je díky tomu vidět, jak se to během let vy­ví­jelo. No nic nemáme čas se vy­ke­cá­vat & jedem dál.<

Weri a So-cool (shodou náhod jsou to oba Hon­zové) mi pořád bom­bar­du­jou shout board, že chtěj" stripy s poin­tou a tak po­dobně. Proto mě napadl fan­tas­tický nápad: vy­hlá­sím soutěž udělej si svůj vlastní strip. Pra­vi­dla jsou jed­no­du­chý: své­po­mocí udělat li­bo­volný strip s jed­ni­nou pod­mín­kou: šířka je pevně sta­no­vená na 669 pixelů. Uzá­věrka bude, řek­něme, za dost dlou­hou dobu. To by mohlo stačit i když po­chy­buju, že se vůbec něco sejde. Jo, málem bych za­po­mněl: ceny budou hod­notné.

Jo když už jsme u těch stripů, jediné věci, která vhání krev do žil K47čky, tak tu mám tra­dičně jeden nový: 669/m++g.0/10.

A taky po­stu­puje pří­prava 2. m++g série. Stvo­řil jsem proto-soubor ze kte­rého lze ge­ne­ro­vat jed­not­livé stripy, ale ještě to chvíli potrvá, než se to spustí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz