k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#187

30. 5. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Zase další ak­tu­a­li­zace plná elánu & oče­ká­vání & do uší mi hrají Ma­chi­nae Supre­macy & všechno je jako dřív & zá­ro­veň jiné. Před dlou­hou dobou (v době, kdy vzni­kal náš ma­tu­ritní ča­so­pis) jsem na papír vy­stře­lil kon­cept po­vídky Deník gra­fika a od té doby jsem buď neměl čas nebo chuť nebo obojí. Ale teď přišel správný čas jí pře­psat & zve­řej­nit. Ote­vřeme tedy Deník gra­fika a čtěme. Jen jedno va­ro­vání, je napsán podle sku­teč­ných udá­lostí.

++ Na radu Mar­tina K., který na moje stránky zavítá jednou za čas a pak neví co všechno je nové, jsem se od­hod­lal ke kroku, který tuhle si­tu­aci po­ně­kud zlepší. V sekci po­vídky (a v bu­doucnu ve všech) si lze zvolit řazení jed­not­li­vých děl buď abe­cedně nebo baj datum.

++– Úplně na závěr jednu vtip­nou: když jsem se pro­bí­ral sta­tis­ti­kama pří­stupů, tak jsem si všiml, že nějaký člověk na se­znamu hledal slovo „por­no­ko­miks“ a asi na osmém místě vy­lezla K47čka.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz