k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#177

14. 5. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ma­tu­rita se blíží a je to mi­zé­rie daleko za hra­ni­cemi dob­rého vkusu. Po­slední dobou jsem nějaký líný, pa­sivní a str­nulý. Po­tře­bo­val bych ně­ja­kou vzpruhu a myslím, že by mi pomohl ko­pa­nec do břicha, ko­le­nem do žeber, pár ran bičem (mj. velmi vý­živná zá­le­ži­tost). To by mohlo roz­hý­bat le­dovce. Mi­zerné.

Nějak nemám elán pro práci na po­div­nos­tech první ka­te­go­rie a tak musí stačit pouze ka­te­go­rie druhá. A tu před­sta­vuje po­vídka Trh­liny sku­teč­nosti s podti­tu­lem di­va­delní hra o šesti děj­stvích. Dodám k tomu, že ještě není do­kon­čená, ale to asi nikdy nebude a že se vyvíjí po­ně­kud blbě už od za­čátku, dost blbě nato aby šest děj­ství bylo číslo ko­nečné.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz