k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#172

25. 4. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Už toho mám dost. Do­sta­vují se první fáze ší­len­ství…

Napsal jsem článek o ani­mo­va­ném se­ri­álu Fu­tu­rama. Je pojat jako krátké hlá­šení o nej­lep­ším ani­mo­va­ném se­ri­álu po­sled­ních let. Vím, že o Fu­tu­ramě je na českém webu ně­ko­lik dob­rých strá­nek a na svě­to­vém ne­po­čí­taně, přesto jsem chtěl podat aspoň te­le­gra­fické sdě­lení pro ne­znalé. Nechci sou­pe­řit se spe­ci­a­li­zo­va­nými weby (je­jichž exis­tence se váže na jedno téma a je tedy na něm zá­vislá), prostě mě to baví, tak jsem o tom napsal.

Taky se stalo ně­ko­lik celkem za­jí­ma­vých věcí, jeden člověk do googlu napsal heslo „jak napsat ma­tu­ritní slo­ho­vou práci“ a na druhém místě byl odkaz K47čku, tak tedy klikl a vstou­pil. Jiný člověk do se­znamu vy­te­pal heslo „ICQ web­mas­tera“ a na 1. místě se vy­skytl (ne­do­chází mi proč) odkaz sem a on klikl a vstou­pil. Jiný člověk opět na Se­znamu chtěl hledat „pře­sý­pací hodiny ani­mo­vaný gif“ a na 4. místě jsme byli my. Klikl a vstou­pil.

To jsem se jen zjiš­ťo­val podle sta­tis­tik odkud na K47čku lidi při­chá­zejí. Za­jí­mavé je taky to, že velká část ná­vštěv­níků má pro­hlí­žeče ala Gecko nebo Opera (díky dob­ro­tivý bože).

V rámci uvol­nění a změn na K47čce jsem masivně roz­ší­řil sekci odkazů a napsal nový úvod­ník.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz