k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#168

16. 4. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Rád si kres­lím. Tak nějak bych dneska začal. Byl jsem dva dny (re­la­tivně) mimo ci­vi­li­zaci, ale přesto jsem úplně ne­vy­pnul a koumal, co by se dalo udělat. A pak jsem se vrátil a udělal to :). Sa­mo­lepky, to je ono, patřil k nim Čer­no­byl a při­byli další. Tak jsem to pů­vodně za­mýš­lel -> něco na­kres­lit a pak si to někam na­le­pit. Čer­no­byl byl za­mýš­len na ve­li­kost 14*4 cm, ale počet pixelů na cen­ti­metr jsem trochu pře­stře­lil a tak se de­taily ne­vy­tiskly, nevadí. Po ná­vratu jsem vy­kou­mal další dvě sa­mo­lepky (usklad­něny v sekci gra­fika) a to KK & Růže (pro roz­měry 3.5x7cm, ale dá se i větší). Hlavně se jedná o KK (pro­tože ta druhá je jenom ve­d­lejší pro­dukt), zdán­livě ne­smy­slná vše­ho­chuť ge­o­me­t­ric­kých pa­tvarů, která se obtáčí kolem hlav­ního leit­mo­tivu a tak i chaos dává smysl, stejně jako dvě pís­mena K upro­střed.

Nechť spří­z­něné duše těmito sa­mo­lep­kami za­plaví svět:)

A aby toho nebylo málo, tak jsem napsal takový malý/velký článek/cokoli Kolize.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz