k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#161

29. 3. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Něco se stalo, stránky www.komiks.cz ne­je­dou, možná jsou zru­šeny, možná ne, ale nicméně jsem se tam rád díval na tamní stripy, byla to celkem sranda. No nic vrá­tíme se do za­je­tých kolejí.

Čis­tění disku po­kra­čuje! (vol.3) A je to tu zas, disk je pro­hra­bá­ván a jsou z něj vy­ta­ho­vány různé věci. Tak na­pří­klad dvě šílené koláže SunsetVidiny. Co k tomu říct? Snad jen tolik, že jsem to (Vidiny) dělal stylem ně­ko­li­ke­rého pře­klá­dání stej­ného ob­rázku přes sebe a každá vrstva byla sa­mo­statně upra­vo­vána, to zna­mená hlavně spálit barvy & roz­ma­zat obrysy, aby to vy­tvo­řilo ten správný dojem.

In­ter­mis­sion: během pře­stávky bych chtěl říct, že sekce odkazy byla roz­ší­řena o další odkazy :).

Dneska úplně na závěr a de facto před chvílí byla sekce gra­fika roz­ší­řena o po­ve­dený render pokoje od člo­věka zvou­cího se Vic­Da­Ren. Zmí­něný ke mně do­pu­to­val přes icq od Mor­fi­ona (vede FA)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz