k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#160

27. 3. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Čis­tění disku po­kra­čuje! (vol.2) A je to tu zas. Vy­ku­chal jsem útroby svého po­čí­tače a vy­lo­vil od­tam­tud (mimo pa­vu­čin & ob­li­gát­ních kousků sva­činy staré ně­ko­lik let) ně­ko­lik gra­fic­kých ar­te­faktů.

Předně to je koláž Deus ex ma­china (téma strojů a jed­noho boha-stroje) a pak další koláž Spalte svět!. Obě vzni­kaly ne­ko­neč­ným vrstve­ním a sklá­dá­ním fotek přes sebe, ty jsem ná­sledně oře­zá­val, gu­mo­val, různě ba­revně ko­ri­go­val, ani­hi­lo­val barvy a při­dá­val tma­vost. Jestli se po­zorně po­dí­váte, tak právě z plátna Spalte svět! po­chází dost velká část gra­fiky K47čky. Jen jsem kousek vyřízl a bylo hotovo.

Taky jsem ob­je­vil další kousky stripu 669 kon­krétně jde o dva gi­ge­rov­ské spe­ci­ály, které jsem vy­tvo­řil krátce po ná­vštěvě vý­stavy Mimo dobro. Psal jsem o ní tady, takže zá­jemci nebo Gigera ne­znalí nechť se poučí.

A taky mimo to­ho­hle všeho píšu po dlouhé době novou po­vídku bude se jme­no­vat Na cestě a v se­znamu co se chystá ho uvo­zuji slovy „Chys­taná delší po­vídka o zbě­silé cestě dvou stu­dentů před mi­nu­lostí.“ Je to pravda, ale zda­leka to ne­vy­sti­huje pod­statu věci.

Jde o po­ně­kud po­div­nou po­vídku psanou ví­ce­méně sys­té­mem tvorby ná­hod­ných udá­lostí. Jas­nější ob­rá­zek si udě­láte z ukázky první ka­pi­toly Be­to­nový blok:
Pak minula půlnoc a jiskra motoru byla za­žeh­nuta. Po­starší kab­ri­o­let vy­ra­zil na cestu už za tmy a v něm seděli dva vy­so­ko­škol­ští stu­denti. Jejich jména zněla Jirka a Jan Ja­ro­slav. Sa­mo­zřejmě si je ne­chali už mno­ho­krát změnit. Udě­lali to to­li­krát, že už si svá pravá jména ne­pa­ma­to­vali. … Jako každý člověk i oni dva měli svá ta­jem­ství, ležela jim v hla­vách, ale sami je ne­do­ká­zali pře­číst. Tyto zprávy byly na­psány černou barvou a měly podobu ne­u­r­či­tých skvrny na duši nebo na vnitřní straně šedé kůry mozkové. Pro­bu­dili se po vče­rej­ším flámu a ne­sta­čili se divit co všechno se stalo za je­di­nou noc. Na­star­to­vali tedy auto a vy­ra­zili na cestu, která, jak dou­fali, něco vy­světlí nebo jim pomůže za­po­me­nout.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz