k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#155

23. 2. 2006 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

V po­slední době jsem přišel na ně­ko­lik věcí. Tak na­pří­klad je mnohem lepší spát nahý než jak­koli ob­le­čený. To je rána, co? Taky jsem přišel na to, že se nejsem scho­pen bavit jiným způ­so­bem než po svém. V té chvíli při­chází str­nu­lost, křeč, apatie a stav, který by se dal vy­já­d­řit jen jako bloody bore.

No nic, hodím vče­rej­šek za hlavu a spus­tím lavinu drob­ných (a) no­vi­nek. Tak předně jsem se roz­hodl shr­nout rok 2005 do článku Bi­lance roku 005, ve kterém re­ka­pi­tu­luji, sčítám kolik toho minulý rok při­nesl a tak po­dobně.

Taky jsem napsal nový, už tři­cátý úvod­ník na­zvaný po­ně­kud po­divně Únava & kr­vá­ce­jící uši. Ač se to může zdát po­divné, název přesně od­po­vídá obsahu :).

Už minule jsem se vydal na tenký led zve­řej­ňo­vání vý­plodů be­ze­sných nocí a seancí s gra­fic­kým edi­to­rem a dneska tu mám další dva kousky „re­klamní“ gra­fiky. Jednak je to Rigor Mortys, který vznikl jako gra­fika pro in­terní knihu ICTS, ale jsem poz­ději všechnu vý­zdobu stáh­nul kvůli ma­xi­mální rych­losti a pře­hled­nosti knihy (no prostě to bylo úplně zby­tečné). A druhak je to Hvěz­dice, můj ob­lí­bený tvar vy­pl­něný „krví a tmou“, poprvé použit jako star­tovní ob­ra­zovka při jedné pre­zen­taci.

A to je všechno, dobrou noc.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz