k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#154

16. 2. 2006 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Přá­telé si­tu­ace se má asi takto už 4 hodiny po­slou­chám Ma­chi­nae Supre­macy a za­čí­nají mi pomalu kr­vá­cet uši a hlava mě bolí jako střep. Ale skvěle to fun­guje na amor­ti­zaci únavy. Jó když je člověk trochu una­vený, věci se stá­vají mnohem ko­mič­těj­šími, člo­věku to pomalu myslí, směje se i ba­na­li­tám, ne­vnímá. Znám to a v po­slední době bývá moje od­po­věď na prak­ticky li­bo­vol­nou otázku: „Kup mi dvě kafe a řeknu ti to.“ Proč to říkám? Nevím, ale dal bych si šlo­fíka.

V po­slední době jsem poznal kouzlo uzá­věrky jako grafik našeho ma­tu­rit­ního ča­so­pisu, je to krásné, tlačí nás čas, nikdo nic ne­do­dává, jsou to hodiny práce, blíží se uzá­věrka a člověk pořád nic nemá, ne­sná­ším to. Při­vedlo mě to na myš­lenku napsat po­vídku o hek­tické uzá­věrce z po­hledu malého gra­fic­kého studia, ale zatím nápad ustr­nul na ně­ko­lika řád­cích kon­ceptu. No nic po­po­je­dem. Mj. doufám, že až bude ži­vot­nost ča­so­pisu amor­ti­zo­vána, tak ho hodím na K47čku. Snad.

A co se stalo nového? Něco co by stálo za řeč? Ano i ne. Jak jsem minule pro­hla­šo­val, tak si uklí­zím na disku spoušť po­div­ných mi­zer­ných pa­ro­dií a pokusů. Ten­to­krát jsem vy­hra­bal ně­ja­kou „re­klamní“ gra­fiku. Možná by se nejdříve slu­šelo to trochu vy­svět­lit. Jde o to, že si občas jen tak z hecu nebo pro náladu udělám nějaký ob­rá­zek, jakoby re­klamu na k47čku a pak to hodím na disk a dál se o to ne­sta­rám. A právě teď jsem na světlo světa vynesl tyto dva kousky: In­ter­mezzo a ko­lekci Live i5 pain a napsal krátké ko­men­táře. No a to je vše. Vše v ko­lonce gra­fika

Na­ko­nec jen krátké sdě­lení, že kniha ná­vštěv byla lehce po­změ­něna, aby se líp zob­ra­zo­vala ve fi­re­foxu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz