k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#153

12. 2. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ne­u­ply­nulo ani pat­náct hodin a už je tu další ak­tu­a­li­zace. Roz­hod­nul jsem se kom­pletně pro­hle­dat a vy­čis­tit celý můj po­čí­tač od obsahu, který by mohl být zve­řej­něn. Bude to dlouhá a na­má­havá práce, to sa vaďte.

Jako první jsem našel a zra­kon­stru­o­val báseň Úsvity. Už dlouho tady nebyla žádná poezie, takže bych snad dodal krátký ko­men­tář k Úsvi­tům. Je to nos­tal­gicko-smutný kousek, který vy­práví příběh o pře­měně, kterou ini­ci­o­vala to­tální ne­schop­nost se vy­já­d­řit a ná­sledný se­bez­ni­ču­jící smutek. Klí­čové k po­cho­pení je číslo 24/7 a ka­len­dáře. Víc ne­pro­zra­dím.

Pak jsem taky napsal článek Zrych­lete, pro­boha zrych­lete!. Je to malé cha­o­tické za­myš­lení ohledně bu­douc­nosti že­lez­niční do­pravy vy­pl­něné spous­tou zá­vo­rek. Za­jí­mavé je snad jen, že k tomu, co jsem chtěl do­o­pravdy napsat, jsem se ani ná­zna­kem ne­při­blí­žil. Ala tak to bývá. Každá stránka textu je jako cesta a člověk neví kam ho dovede.

Na­ko­nec jsem zak­tu­a­li­zo­val Si­mu­trans news ohledně nové verze této fre­e­wa­rovky. Vše v sekci PChry nebo v ar­chivu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz