k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#152

12. 2. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Chtělo by to nějaké mysté­rium. Chtělo by to impulz. Dnešní ak­tu­a­li­zaci bych uvedl asi takto: „Po­cho­pil to pro­blesk­nutí po­hledů a za­tloukl si hřebík do srdce.“ Aneb dneska se to poveze v duchu se­be­de­struk­tivní touhy, tématu mě tolik blíz­kému.

Něco se stalo a můj – nebál bych se říct – spa­si­tel Mor­fion ze Slo­ven­ska zaslal jeden takový impulz kří­žený s mysté­riem za­ko­vaný do řádek prózy na­zvané Bez teba. Jde o mno­hoznač­nou po­vídku, která vy­sti­huje víc věcí. Zřejmá fakta klamou a sku­tečné vý­znamy jsou ukryté v sym­bo­lech a mezi řádky. Text se nečte, ale je třeba ho spíš de­kó­do­vat. Zkrátka tak jak to mám rád. A jako že nejsem nelida, dám vám vo­dítko. Vší­mejte si auta a kři­žo­vatky… Přeji hezké čtení.

A co dělám po­slední dobou, možná se ptáte. Je to jed­no­du­ché, spoustu věcí, ale přeci jen malý zlomek z toho co jsem chtěl udělat. Na­pří­klad jsem se začal učit kres­lit, sa­mo­zřejmě jako samouk. Je to docela zábava, to vám po­ví­dám. Sice mi toho spousta nejde a je to po­všechně mi­zerné, ale miluju to. Hodí se mi to na plá­no­va­nou ko­mik­so­vou epi­zodu Po­slední expres a pak taky něco roz­sáh­lej­šího, ale jsem spíš snílek než re­a­lista a tak plány padají jako do­me­ček z karet. A mým hlav­ním snem je vy­tvo­řit kres­lený/ani­mo­vaný seriál – mi­zerný, po­divný, ko­me­di­ální, s „ne­kom­pa­ti­bil­ními“ hrdiny a hlavně zbě­sile rychlý. No nic, po­po­je­deme.

Dále se mi v hlavě válí dobrá zpráva pro pří­z­nivce SID-metalu: švéd­ští Ma­chi­nae supre­macy vydají nové album na­zvané Re­de­e­mer. Škoda jen, že se ta placka u nás těžko sežene. A nová deska v podání Ma­chi­nae zna­mená taky dvě celé mp3ky uvol­něné jako ukázky. Jedná se o dobrý Rise a vý­borný Through the lo­o­king glass. Když jsem tu druhou jme­no­va­nou po­slou­chal poprvé, skoro jsem u toho plakal, tak mě to vzalo. Kom­bi­nace me­lo­dická linka kla­víru + okolní hukot + zpěv s fan­tas­tic­kým na­sa­ze­ním mě od­zbro­jila. Sta­hujte.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz