k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#151

29. 1. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Když je něco v člo­věku a on to chce dostat ven, nedá se nic dělat a musí to ven i kdyby se mělo kráčet přes mrt­voly. Včera se mi pod ruku do­stala první várka Fu­tu­ramy, vý­bor­ného kres­le­ného se­ri­álu od M. Gro­eninga, a ob­ži­vilo to ve mě smělé plány na vy­tvo­ření mi­zer­ného ko­miksu. Při­byly nějaké nápady, ale tu nej­dů­le­ži­tější věc – umění kres­lit – pořád nemám. A tak pře­mýš­lím jak na to, aby to zas tak moc ne­bo­lelo. Ale jak jsem po­ví­dal, když je něco ve mě, budu kráčet přes mrt­voly.

Jedna taková mrt­vola byla moje ne­roz­hod­nost zve­řej­nit Mo­zaiku v pů­vod­ním znění. Na­ko­nec jsem se roz­hodl, že jinak to ne­pů­jde a vidíte, už je tu třetí várka střípků mo­zaiky. Jme­nují se Po­slední stá­diumZu­ři­vost a jsou po­ně­kud plytké. Začíná to po­ží­rat samo sebe a pomalu se opa­kuji. Asi toho do­časně nechám. Chce to po­řádný impulz, ale ztra­ceně silný.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz