k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#146

13. 1. 2006 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Bylo nebylo. Jeden nejme­no­vaný ka­ma­rád se mě zeptal co dělám a já od­po­vě­děl, že: pro­gra­muji/pho­to­sho­puji/píšu po­vídky & básně/čtu Gin­sber­govo Kví­lení/učím se na ma­tu­ritu/čekám na ge­ni­a­litu/ak­tu­a­li­zuji/pro­mýš­lím svou plá­no­va­nou cestu na 2000 ki­lo­me­trů za deset dnů/blouz­ním v ho­reč­kách/maluji pra­po­divné obrazy a to všechno zá­ro­veň.

Zkrátka je toho hodně. A když už mlu­víme o Gin­sber­gově Kví­lení, našel jsem na netu přepis celé té básně v pře­kladu a ori­gi­nále. Je opravdu dlouhá, ale stojí za to. A pro­tože je stále ještě pod au­tor­ským zá­ko­nem, bylo by ne­le­gální ji umís­tit na K47čku (ale upo­zor­nit na to můžu) a proto se po­dí­vejte sem.

Gin­sberg za­kví­lel a co dál? Komiks!

Znáte Ti­be­ria, jed­noho vý­bor­ného kres­líře ko­miksů? Jestli ne, tak buďte rádi, pro­tože byste mě jinak mohli po­va­žo­vat za zvrhlého až úchyl­ného ší­lence. Ale nicméně vkus je věcí kaž­dého z nás a i po­ně­kud atro­fo­vaný smysl pro krásu nemůže být od­su­zo­ván. No a právě jeho kousek mě in­spi­ro­val k Souznění. Jde o abs­traktní komiks, kde je děj vy­ja­d­řo­ván pomocí sym­bolů, které před­sta­vují jed­not­livé po­stavy a jejich činy. Pů­vodně tam neměly být ani žádné do­pro­vodné texty, ale na­ko­nec jsem prostě musel roz­vi­nout úvahu na téma od­lišní. Ale zase jsem mi­ni­ma­li­zo­val písmo na úroveň či­tel­nosti. Souznění jsem do­dě­lal 28.12. a nebyl jsem si jist, zda ho zve­řej­ním, přece jenom sym­bo­lika má význam, který nemusí každý skous­nout a někomu může při­pa­dat ne­chutný. Přesto se Souznění ob­je­vuje na K47čce, tak hurá do de­kó­do­vání.

Ale souznění nebude jediný pří­spě­vek o „mon­strech a jiných ne­tra­dičně od­liš­ných je­din­cích“.

A to je pro dnešek vše a já jdu zas čekat na epi­de­mii in­fekční ge­ni­a­lity.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz