k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#144

7. 1. 2006 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je tady nový rok. Je to dobře nebo špatně? Nevím, ale je to tak.

Le­to­po­čet 2006 za­há­jil pátý (!!!) rok exis­tence K47čky. Nikdy bych ne­tu­šil, že to do­táhnu tak daleko, že budu tlačit káru mi­zer­ného umění tak dlouho. Leč vy­dr­žel jsem (ku­po­divu). Možná bych mohl na chvíli bi­lan­co­vat, co že nám (vám) ten rok 005 při­nesl. A i když nemám rád ba­lan­co­vání na hraně bi­lance, po­ku­sím se o to.

Takže se držte, exkurz do bahna mi­nu­losti začíná.

Hned zpo­čátku roku 005 jsem kom­pletně eli­mi­no­val rámový layout, takže jsem si začal při­pa­dat víc jako pro­fe­si­o­nální web­mas­ter, což nemá žádný význam pro čte­náře, ale zato pro mě ano. Rok 005 při­nesl di­xo­nov­ské ko­miksy (Štěstí Jimmy DixonaSbohem, Jimmy) a vůbec jsem se začal za­bý­vat pří­běhy, které jsou zkom­bi­no­vány s gra­fi­kou (669) a gra­fic­kým básním (Cesty života/život na cestách & Barbed wire). Taky jsem nalezl Si­mu­trans, se kterým jsem strá­vil hodiny a napsal o ní ně­ko­lik článků. Během 005 se uká­zala to­tální do­mi­nance k47čky nad so-coolem, co se piškvo­rek týče. Ob­je­vil jsem vý­bor­nou sku­pinu Ma­chi­nae supre­macy, která mi zpří­jem­ňuje dlouhé hodiny strá­vené u re­sus­ci­tací K47čky (do­po­ru­čuji).

Celým rokem se jako rezavý drát táhla po­vídka Jak se kalila ocel, jejíž části jsem zve­řej­ňo­val po­stupně a stále to není všechno. Ale bylo tu ještě dost pro­za­ic­kých mi­zer­ností ať už ode mně (např. Pla­y­back, Motor, Po­li­bek na roz­lou­če­nou) nebo do­konce z ciziny (Mor­fi­nova Pomsta).

Na re­ka­pi­tu­laci poezie nemám sílu.

Ale teď za tím vším udě­láme tlus­tou čáru


a za­čneme se vě­no­vat novému roku a tomu co při­nese. Takže abych nějak začal, tak hodím do plénu nový strip 669.09.

Do bu­doucna plá­nuji další komiks. Ten­to­krát nebude ani air­sof­tový, ani di­xo­nov­ský, ale něco úplně jiného. Roz­hodl jsem se vy­tvo­řit Po­slední expres; ručně kres­lený příběh, který poté projde přes pho­to­shop sur­gery a bude vy­prá­vět o lidech, kteří ces­tují na palubě nej­rych­lej­šího vlaku bu­douc­nosti (a nebude to jen tak le­da­jaký vláček, půjde o Maglev, který ve va­ku­o­vých tu­ne­lech poletí 5krát rych­leji než zvuk; nejsem blázen, te­o­re­ticky to je možné). Když při­hléd­neme k tomu, že moje kres­líř­ská zruč­nost je prak­ticky nulová, může tento pro­jekt vzni­kat hodně dlouho. Abyste věděli o co při­bližně jde, na­chys­tal jsem na­rychlo jednu ukázku.

Možná, že jsem to v ještě neřekl, ale v rámci sekce PChry jsem zavedl slou­pek Si­mu­tans news, ve kterém stručně in­for­muji o dění na scéně fre­e­wa­rovky Si­mu­trans. Způ­so­bila to verze 88, která by si za­slou­žila roz­sáh­lejší zprávu, na kterou ale nemám ani za mák čas, takže se této otázce věnuji jen tímto způ­so­bem.

Pak také pro­běhla běžná ser­visní údržba. Ale teď už jen te­le­gra­ficky: nové hla­vičky sekcí gra­fika, exces, úvahy, komiks ; re­or­ga­ni­zace odkazů; omla­zení adiosu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz