k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Čtrnáct let (a pořád nic)

23. 6. 2017 — k47

Dneska to je přesně 14 let, co tenhle web se slovy Ti po­zorní z vás si už jistě všimli, že 'sem to dal na net spat­řil světlo světa.

Jo. Celých 14 roků. Celá věč­nost. Skoro se mi tomu nechce věřit. Ne­vzpo­mí­nám si na časy, kdy jsem za­čí­nal, jenom si vy­ba­vuji náladu. Ale na druhou stranu není zas tak těžké uvěřit, pro­tože se za tu dobu nic ne­stalo, nic zá­sad­ního, nic, co by mělo cenu vy­prá­vět (hy­po­te­tic­kým) vnou­ča­tům. Jsem tam, kde jsem začal, jenom starší a s vy­sy­cha­jící zá­so­bou ener­gie.

Jak je vidět z okol­ního pro­storu po­strá­da­jí­cího tem­notu, aspoň jedna věc se změ­nila. Gra­fická podoba strá­nek po X letech přešla z černé na jed­no­du­chou bílou (mohl bych tu začít ne­ko­he­rentně blá­bo­lit o purity of es­sence a sedělo by to). Zá­ro­veň jsem opus­til ne­o­hra­baný blogo-systém na­psaný v PHP a Nette v pro­spěch pu­ri­tán­ského a mi­ni­ma­lis­tic­kého sys­tému, který pohání ASCII blog nebo do­om­sday party blog. Kdo by toužil po kr­va­vých de­tai­lech, tak jsem o tom psal už jinde.

Během té změny, kdy jsem musel všechno zkon­ver­to­vat do nového for­mátu, jsem si pro­čí­tal ně­které staré články a texty z prehis­to­ric­kých dob a do očí mě hned ude­řila jedna od­liš­nost – kdysi dávno jsem psal všechno s dojmem, že na tom někomu záleží, že to někdo bude číst, že to někdo bude ležet na srdci, že se ozve, že napíše, že skrz tenhle web potkám nějaké lidi. Tato iluze během let vzala za své. Teď vím, že je tomu přesně naopak, moje slova mají cenu shni­lého listí, ale psaní je jediné, co mi zbývá. Musím dál táh­nout si­sy­fov­ský balvan vstříc ne­ko­nečnu.

Co dál? Co teď? Jaký je další plán? Nějaké změny musí přijít. Chci vy­chy­tat vzhled, aby to tu ne­vy­pa­dalo tak pustě a spar­tán­sky a do toho opra­vit pár drob­ností. Pro­tože stránky jsou sta­ticky ge­ne­ro­vané, velkou věcí budou ko­men­táře přes ně­ja­kou ex­terní službu à la disqus. Nechci ale disqus sa­motný, pro­tože ten je pro­lezlý trac­kery & stojí za hovno. Ne­dávno jsem chtěl na nějaký blog poslat kon­struk­tivní koment, ale nemohl jsem to udělat ano­nymně, musel jsem se re­gis­tro­vat, ověřit email a pro­sko­čit ně­ko­lika ho­ří­cími obru­čemi, jenom abych dostal tři řádky reakce pod nějaký článek. To nemám za­po­třebí. Na­štěstí exis­tují open source al­ter­na­tivy.

Me­zi­tím, kdyby mě někdo toužil kon­tak­to­vat, tak může stří­let směrem kaja@k47.cz (kaja47 je stu­pidní nick, ale je můj a já za ním budu stát).

PS #1: Jo a kdo chce trochu his­to­ric­kého kon­textu, tak si může pře­číst, co jsem psal během de­sá­tého výročí k47čky.

PS #2: A taky pře­mýš­lím, jestli bych neměl ASCII blog a k47čku pojit do jedné entity.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz