k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#137

18. 11. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Na­vá­zal jsem přá­tel­ské spo­jení s dalším webem Kult fan­ta­zie (ikony jsou roz­mís­těné po strán­kách) a to si žádá oslavu. Ne­bu­deme bou­chat lahve šam­paň­ského, ale místo toho zve­řej­ním ukázku při­pra­vo­vané po­vídky Me­zi­čas. Je to (resp. bude) příběh o ne­po­jme­no­va­ném hr­di­novi, který se toulá let­ními uli­cemi a chce si vzpo­me­nout na vče­rejší noc. Si­tu­ace se zkom­pli­kuje, když zjistí, že jeho vzpo­mínky patří úplně jinému člo­věku. Pak začne vir­tu­ální pu­to­vání o mnoho let nazpět a zase do sou­čas­nosti. Ukázka právě za­chy­cuje ten moment, kdy zjis­til, že je něco špatně.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz