k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#135

23. 10. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Přá­telé je tu nový air­sof­tový komiks, ten­to­krát s po­řa­do­vým číslem šest. Po mi­nu­lém kousku, který jsem složil z ně­ko­lika fotek, je šestka utvo­řena skoro celá v jed­no­du­ché až sche­ma­tické gra­fice. A proto se mi tak líbí. Zá­pletka je jako ob­vykle tri­vi­ální až pitomá, ale hlavně, že se za­smě­jeme, he?

Abyste věděli, jak se do­ve­dou dva web­mas­teři za­ba­vit na dvě hodiny tak, aby byl vý­sle­dek jednak veselý a druhak hodný za­zna­me­nání, při­ná­ším pohled na vy­prá­vění velmi vý­střed­ních vy­pra­věčů. Je to záznam debaty po ICQ, kde jsme po­u­ží­vali jen slova za­čí­na­jící na pís­meno V.

A na­ko­nec jen dvě po­zná­mečky: byla drobně do­pl­něna sekce PC hry a do příště bych rád zve­řej­nil jednu novou po­vídku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz