k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#132

12. 10. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak a je tu další no­vin­kový hu­ri­kán.

V minulé ak­tu­a­li­zaci přišla po dlouhé době (dva a půl měsíce) ko­nečně nová vlastní po­vídka jménem Pla­y­back. Přece jenom jde o krapet slo­ži­tější po­ví­dečku, kde se to jen hemží ne­jas­nými a zdán­livě ne­smy­sl­nými obrazy a jak vtipně vy­já­d­řil Štoky „… po­vídka je na­bou­chaná fan­ta­zií a ta­ko­vého toho shluku čehosi, co neumím vy­já­d­řit slovy, ale na strán­kách je toho mnoho…“. A tvorba ta­ko­vé­hoto ex­pe­ri­mentu nebyla jed­no­du­chá, byla to docela ma­kačka, hlavní kostra „pří­běhu“ tu byla hned, nebyl pro­blém, ale vy­pl­nit ty místa mezi, švy a spo­jo­vací články, které na­pí­šou úplně jiný příběh, který se vynoří, když po­vídku budete číst peč­livě, de­kó­du­jete všechny sym­boly a spo­jíte spolu pří­slušné části textu, které spo­jují určitá vo­dítka. Takhle měl Pla­y­back vy­pa­dat a myslím, že jsem se tomu docela při­blí­žil.

A je­li­kož každá po­vídka nějak vzniká a je pro­po­jena s jinými kousky a od­ka­zuje na ně, napsal jsem krátký člá­ne­ček o tom jak vzni­kal Pla­y­back od pr­votní myš­lenky až ke ký­že­nému konci.

A pak jsem také pro­čí­tal starší kousky a roz­hodl se, že bude nutné ně­ko­lik po­ví­dek opra­vit. Na řadu přišly všechny tři díly mi­ni­sé­rie Nic se neděje. Takže tady je zko­ri­go­vaný nultý díl, 1. díl s podti­tu­lem den ni­hi­listů a na­ko­nec 3. díl také známý jako ab­so­lutní apatie.

Na­ko­nec bych řekl snad už jen toto: Ak­tu­a­li­zo­val jsem článek o pro­hlí­že­čích, tak aby vy­zdvi­ho­val před­nosti nej­no­vější Opery 8.5 a do­předu za­vr­ho­val chys­taný In­ter­net Ex­plo­rer 7. Pak ještě pro­běhlo omla­zení stránky s odkazy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz