k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#130

28. 9. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Nebudu se zby­tečně vy­kru­co­vat a řeknu to hned na za­čátku: Pla­y­back zatím není. Jsou v něm trh­liny a ne­do­statky, na ur­či­tých mís­tech mi něco chybí, něco jako spáry a švy pří­běhu a tohle všechno bych rád nějak za­ce­lil.

Ale místo toho na­bí­zím něco ne­všed­ního, co tu ještě nebylo. A tou ra­ri­tou je po­vídka na­zvaná Pomsta, kterou mi poslal Slo­ven­ský (!) autor Mor­fion. Jde o fan­tasy příběh o muži, který ztra­til všechno i zdravý rozum a snaží se vy­ko­ná­vat pomstu na hra­nici ší­len­ství. A stejně jako autor si musím po­lo­žit otázku: „Exis­to­val vůbec nějaký muž z obrazu? Nebyl to jen výplod Trista­novi šílené mysli?“ Od­po­věď možná vy­tu­šíte mezi řádky, možná ji ne­na­jdete vůbec. Ale to teď není dů­le­žité, vzhůru do čtení. Po­vídka je psána ja­zy­kem našich vý­chod­ních sou­sedů, ale to není vůbec žádný pro­blém.

A na závěr malá no­ticka: pod­lehl jsem dlou­ho­do­bému nátlaku Mar­tyho a upra­vil jsem Tři tváře eu­fo­rie tak, aby dávaly větší smysl.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz