k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

13:29

3. 9. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

„Tak jsem napsal novou po­vídku.“ „Kterou po­vídku, paní Mülle­rová?“


Sku­tečně, po mě­sí­cích sucha jsem zase vy­ro­bil ně­ja­kou tu prózu. To je rána, co?

Po­vídka se jme­nuje 13:30, pár let před tech­no­lo­gic­kou sin­gu­la­ri­tou a název je tak trochu na­ráž­kou na úvodní ti­tulky filmu Brazil, ve nichž se píše: 8:49 PM, so­mewhere in the 20th cen­tury. Nicméně s Bra­zi­lem nemá po­vídka vůbec nic spo­leč­ného. Je to příběh o tech­no­lo­gii a tech­no­lo­gické sin­gu­la­ritě na­psaný stylem fast-for­ward. Ale na rozdíl od všech Aryt­mií nejde o ře­tě­zec ví­ce­méně ná­hod­ných slov, ale tak nějak na­hrubo v ní re­ka­pi­tu­luji svůj sou­časný pohled vývoj ci­vi­li­zace od sou­čas­nosti po tech­no­lo­gic­kou sin­gu­la­ritu a dál.

Sa­mo­zřejmě nic z toho mě ne­na­padlo jako zje­vení, ale všechny ty nápady jsem po­stupně vy­syn­te­ti­zo­val z mnoha růz­ných zdrojů (např). Aniž bych znal Raye Kur­zweila, přišel jsem rám­cově na vět­šinu toho, co říká v tomto roz­ho­voru. Mi­mo­cho­dem: ten roz­ho­vor si roz­hodně po­slech­něte, Kur­zweil má pře­hled a všechno umí za­tra­ceně dobře vy­svět­lit + na­sti­ňuje ně­které za­jí­mavé (fi­lo­so­fické) otázky, na­pří­klad pro­blém vědomí. Je to docela zne­klid­ňu­jící ma­te­riál, ale na druhou stranu op­ti­mis­tický.

Sa­mo­zřejmě, že ne­tvr­dím, že se to stane přesně takhle, ale jsem si jistý, že v ur­či­tém mo­mentu vývoj tech­no­lo­gie nabere ne­bý­valé tempo. Pro ně­které bude veliký pro­blém tohle tempo stíhat a ně­kteří ani ne­bu­dou chtít a jed­no­duše za­sta­rají. Změny spo­leč­nosti budou zá­sadní a nej­horší na tom je, že my všichni se toho do­ži­jeme.

A teď už čtete, není to zas tak dlouhé.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz