k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#128

20. 9. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Nějaký špi­o­nážní pa­ra­zit, který má ne­o­me­zené mož­nosti ske­no­vání mých myš­le­nek ne­dávno na knihu vy­pus­til zprávu, že bude nový air­sof­tový komiks. A ne­ke­cal. Je tu! Tak a teď po­řádně: Páté číslo air­sof­to­vého ko­miksu. A o čem to je, v pod­statě o ničem. Stejně jako před rokem, kdy vyšlo po­slední číslo (tedy čtvrté), je to o bandě div­ných lidí, kteří se věnují po­divné zábavě zvoucí se air­soft a pro­ží­vají různě tragi­ko­mické po­rážky i mi­zerná ví­těz­ství. Tvorba těchto ko­miksů je skvělý relax u gra­fic­kého edi­toru, kdy je vý­sle­dek vidět a po­měrně to odsýpá (tvorba pětky trvala něco přes dvě hodiny).

Po­vídky, o kte­rých jsem minule vel­ko­hubě pro­hla­šo­val, že budou hotové (ale­spoň nějaké) ještě nejsou. Chci jimi řádně pro­hnat ko­rek­tor­skou krysu. Zatím tu mám jen jednu kra­tič­kou ukázku Pla­y­backu. Ani nevíte jak jsem trpěl, když jsem z velice krátké po­vídky vy­bí­ral kus textu, který je její velkou částí. A teď trochu za­mlžím, když slíbím, že nás čekají velké věci, takové, které pře­sa­hují hra­nice naší malé re­pub­liky.

A dnešní ak­tu­a­li­zace skončí ma­ni­a­kál­ním smí­chem ko­mik­so­vého pa­dou­cha: muhaha.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz