k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#126

15. 9. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Na­padlo vás někdy kolik po­ví­dek tu molo být, kdy­bych úplně každou dopsal? Taky jsem si touto otáz­kou po­lo­žil a začal se pro­hra­bá­vat do spod­ních vrstev hro­mady ru­ko­pisů. Našel jsem ně­ko­lik za­po­me­nu­tých po­kladů, které jsem oprášil a iden­ti­fi­ko­val. Ne­do­kon­če­ných po­ví­dek je do­hro­mady 13 a pak další jiné kusy pra­po­div­ného za­mě­ření i obsahu. Abyste taky měli mož­nost na­hléd­nout do po­tem­ně­lých koutů mojí tvůrčí dílny, napsal jsem tuto zprávu: Co se chystá. Je to seznam všech (nebo ale­spoň všech na­le­ze­ných) útržků a torz, které se na k47čce možná brzy objeví, ale možná de­fi­ni­tivně za­pad­nou. Uvi­díme!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz