k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#123

26. 8. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska to vezmu hákem: 669. Ko­nečně jsem se roz­hou­pal a na stránku vlepil další kousek stripu 669, onoho ne­ko­neč­ného pří­běhu, který může skon­čit každým oka­mži­kem. (Ještě ma­linká po­známka k názvu: víte jaké dvoj­ci­ferné číslo vyjde když vy­po­čí­táte fak­to­rial čísla 669 a pak pro­vá­díte ci­ferný součet tak dlouho, až vám na­ko­nec zů­stane dvoj­ci­ferné číslo? Víte jaké je to číslo? Kdo to první zjistí a pošle mi na mail správ­nou od­po­věď vy­hraje hlavní cenu K47čky :).)

Uply­nula dost dlouhá doba od po­slední ak­tu­a­li­zace. Co jsem to sakra jen dělal? Skoro nic. Začal jsem psát další po­vídku s pra­cov­ním názvem Me­zi­čas. Ak­tu­álně mám jen malý frag­ment a od­ha­duju to tak na de­se­tinu fi­nál­ního roz­sahu, zase jsem si dal velký cíl, po­řád­nou flá­kotu, ale holt jsem takový. Me­zi­čas je za­jí­mavý (tedy hlavně pro mě), že se jedná o kousek z Ab­so­lut­ního pří­běhu, který jsem začal v hlavě bu­do­vat už před 5 roky (no vlastně pr­vo­po­čátky a úplné kořeny jsou ještě o nějaký ten rok hlubší). Je to takový velmi smutný (hap­pyend ne­e­xis­tuje) příběh, trochu lo­ves­tory za­lo­žená na sku­teč­ných udá­los­tech, hojně do­pl­něná o zhmot­něné sny a dávné vy­hlídky. A právě Me­zi­čas se to­ho­hle pří­běhu dotýká sice ne­přímo, ale dotýká a je umís­těn měkam mezi po­čá­tek a konec (Me­zi­čas).

Vy­ke­cá­vat se umím faj­nově, ale re­a­li­zace sa­motné po­vídky bude po­ně­kud zdlou­havá, přede jenom se­sumí­ro­vat tolik ma­te­ri­álu to dá chvíli práci.

Zatím tu mám jen 669. Je to málo, ale musí to stačit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz