k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#119

31. 7. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Motor tvorby se zadřel v & na­stává těžká prázd­ni­nová krize.

Po­lo­vina je už spá­lena v pro­pad­lišti dějin a za tu dobu jsem spáchal jen ba­y­voko 3 ak­tu­a­li­zace a to je strašně málo. Opa­kuje se his­to­rie dů­kladně ově­řená mi­nu­lými roky: i když jsou mraky vol­ného času, tak de facto nic ne­dě­lám a dny letí zbě­sile vpřed. Ale přesto ne­na­stalo ab­so­lutní sucho; fab­rika ještě trochu frčí.

Tak tedy Motor přá­telé. Co? Motor je název nové po­vídky z mé zuřivé hlavy a zuřivé klá­ves­nice. Co bych k tomu řekl? Je to jakási vý­po­věď o zu­ři­vém úniku kamsi pryč, cesta bez cíle, kdy se hrdina snaží unik­nout prav­dě­po­dobně sám před sebou a přitom mu hlavou víří vzpo­mínky. Pak se do­staví únava a hrdina ve vzpo­mín­kách utone, konce cesty prav­dě­po­dobně ne­do­sáhne. Sloh je kapku hrubý, ale to jsem v době vzniku neměl čas re­gu­lo­vat, pro­tože jsem chtěl za­chy­tit tu ne­u­cho­pi­tel­nou náladu, která mi pádila hlavou. Tolik k Motoru, je to zkrátka věc pro­po­jená s pa­vu­či­nou vzpo­mí­nek a udá­lostí v mé hlavě.

Noci beze spánku bývají dlouhé a doba, kdy už skoro končí noc a člověk je unaven má také svoje kouzlo. Tak by se dal popsat Večer za ve­če­rem, krátká bás­nička o ne­spánku.

Na závěr se roz­lou­čím ci­tá­tem člo­věka vy­stu­pu­jí­cího na Blu­eworldu pod nickem Aoeli le Oeoul Hašaša a ten citát zní: Pokud se chceš co nej­lépe při­pra­vit na bu­douc­nost, vy­ko­pej si hrob…... Myslím, že to do­ko­nale vy­sti­huje pod­statu věci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz