k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#118

9. 7. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jsme k ne­za­sta­vení!

Přišel nový mail, koukám: ani spam, ani viry, že by omyl? Aha, to píše Štoky, při­spěl do naší spo­lečné stoky :-). Poslal ko­lekci osmi krát­kých básní, náh­lých nápadů které, jak psal v mailu, „musely na papír“. Celé to nazval Básně na po­kra­čo­vání I. Po­řa­dová čís­lovka I. v názvu proto, že ne­vy­lu­čuje vznik dal­ších básní na po­kra­čo­vání. Hold nápady a náhlé zá­chvěvy in­spi­race jsou značně ne­vy­po­či­ta­telné.

Jo a taky mi popřál hezké prázd­niny, což vám všem ak­tu­álně školou ne­po­vin­ným, ale nor­málně školou po­vin­ným přeju taky.

Na závěr malá & ne­pod­statná zpráva: pro­jíž­děl jsem jed­not­livé básně a po­vídky a pro­vedl jsem ko­rekce, opra­vil pře­klepy, do­pl­nil chy­bě­jící nad­pisy nebo zko­ri­go­val divoký HTML kód ná­sle­du­jí­cích po­ví­dek: Dvě kra­bice (jabka a mrkev), Mýtus o běžci, Brány pekel, Domů!, Kůže, Se­be­ne­ná­vist, Sed­mero pra­po­div­ných pří­běhů a básně První poupě války. Taky jsem zřel, že ně­které po­vídky by za­slou­žily řádně přesty­li­zo­vat do jazyka více se blí­ží­cího češ­tině .

Toť vše, adié a někdy příště.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz